ទទួលដំបូន្មានចម្លើយនិងព័ត៌មាន

នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយយើងអ្នកនឹងទទួលបានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងដែលអ្នកនឹងរកឃើញព័ត៌មានលម្អិតនៃការធានាសេវាកម្មរបស់យើង។ សម្រាប់អាជីវកម្មធំ ៗ យើងផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតសេវាកម្មមួយ។

For individual/personal account, you need to present a valid ID and / or passport plus proof of residential address. For organization/business, please bring copies of registration documents and VAT certificate

Phnom Pehn Head Office
60 Monivong Boulevard, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855) 081 72 72 72
(855)023 72 72 72
Fax: (855) 023 72 77 77
Mail: sales@online.com.kh

Siem Reap Office
#8-9, Modul 2 village, Svay Dungkum Commune, Siem Reap
Tel: (855) 063 96 72 72
Fax: (855) 063 96 71 11
Mail: sales@online.com.kh

Sihanoukville Office
No. 240AB, Ekareach (St.), Sangkat 2, Sihanouk City, Preah Sihanouk Province
Tel: (855) 034 93 54 44
Fax: (855) 034 93 54 45
Mail: sales@online.com.kh

Battambang
#85, Street 1, Sangkat Svay Poa, Battambang
Tel: 023 72 99 99
Fax: 053 73 16 78
Mail: sales@online.com.kh

Independent Monument
No. 25, Street Preah Soramret, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Tel: 023 72 72 72, 081 72 72 72
Mail: sales@online.com.kh

Toek Thla
#91A, Russian Federation Blvd, Teuk Thla, Phnom Penh
Tel: 023 72 72 72, 081 72 72 72
Mail: sales@online.com.kh

Once you have filled out your application form, presented the required identification documents, and paid the first month’s subscription and recommended deposit, your account is created on the spot. The whole process only takes a matter of minutes. As for the installation, it generally depends on the type of connection you will use – for WiMAX, at least 3 day upon signing-up; ADSL, takes a 3 days; Fiber Optic takes also at least 3 days but it depends on your location.

Certainly. Online offers a test facility which enables you to test your computer configuration, telephone line and modem before you sign-up for the service. Just ask our friendly staff for assistance.

Certainly. Online offers a test facility which enables you to test your computer configuration, telephone line and modem before you sign-up for the service. Just ask our friendly staff for assistance.

You may click here to view all our International calling rates

You may click here to view all the country codes

You may click here to view all our hotspot zones

Certainly. Online offers a test facility which enables you to test your computer configuration, telephone line and modem before you sign-up for the service. Just ask our friendly staff for assistance.

You can easily send a test message to autoreply@online.com.kh. You will receive an auto-response to indicate that you account is activated and you are able to communicate.

1. – Identify the problem displayed on the screen 2. – Re-start you computer, re-set your modem/WiMAX CPE and try to re-connect. If this fails, proceed to step # 3 3. – Call our Customer Care Center at 023 727272 or 081 727272. We operate from 7.00am to 9.00pm Mondays to Fridays and from 8.00am to 7.00pm on Saturdays and Sundays including Public Holidays

Our technical support can definitely go to your residence to check on your connection. Please call to our Customer Care Center at 023 727272 or 081 727272 and connect to Technical Support to be able to request our support staff for the required visit. We operate from 7.00am to 9.00pm Mondays to Fridays and from 8.00am to 7.00pm on Saturdays and Sundays including Public Holidays

We have made it easier for you to access our Talk Online softphone. You do not need to set it up in your PC. You can now conveniently call to your favorite countries straight from our Talk Online web phone

Your account gets locked because of overdue. For zero deposit customers, our billing system automatically locks an overdue account that has not been settled within 7 days from the date of receipt of invoice. As for default accounts, overdue accounts gets locked within 21 days from the date of receipt of invoice.

Depending on the case, this is considerable. You may call to Online office and may the request to our Billing Department.

Monthly service is charged in advance

We will send invoices to you every month via electronic mail. Should you wish to have it delivered to you, you may request our Customer Service.

Aside from our offices, you may also go to any Acleda branch nationwide and look for the Online payment counter.

Online credit card payment is still being explored at the moment. But, if you are anywhere within Cambodia, you may go to any Acleda branch and ask for the Online payment counter. You may give the your Customer ID and your Invoice Number, and easily make your payment over the counter.

Yes, you may. We accept Visa Card at our Online office. On the other hand, credit card payments online is still being explored at the moment.

Yes, you may; payable to Cogetel Ltd

Your monthly invoice date is the date of your account registration with Online. Please visit our office to pay within 7 days of receiving the invoice.

Our Sales Advisors are ready to discuss various choices of Internet plan that will suit your requirements. You may click here for your Sales Inquiry or call 023 727272, and have the operator connect you to our Sales Department

You may click here to know more about our OTL card service. We have given a step-by-step instruction on how to use your OTL card with you mobile phone, Online VoIP payphone or the Talk Online web phone straight from your PC

It normally depends on the type of connection you will use – for WiMAX, ADSL or Fiber Optic. You will be charged a monthly fee, installation and equipment. We will give you a detailed quotation once you inquire with us