យើងកំពុងជួល!

JOB OPPORTUNITY

Training Executive

close date:

x10
Phnom Penh
October 10, 2018

Support Engineer

close date:

x1
Siem Reap
September 15, 2018

x1
Siem Reap
September 15, 2018

x1
Phnom Penh
October 10, 2018

x5
Phnom Penh
October 10, 2018

Installation Engineer

close date:

x5
Phnom Penh
October 10, 2018

x10
Phnom Penh
October 10, 2018

INTERNSHIP

Training Executive

close date:

x10
Phnom Penh
October 10, 2018

Support Engineer

close date:

x1
Siem Reap
September 15, 2018

x1
Phnom Penh
October 10, 2018

x5
Phnom Penh
October 10, 2018

Installation Engineer

close date:

x5
Phnom Penh
October 10, 2018

x10
Phnom Penh
October 10, 2018